پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

اراده و پشتکار
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۳:٥۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳
 

سلام

سلام بر دوستان

 

 

 

بهترین زمان برای تربیت اراده ایام جوانی است.

ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که اراده کنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم.

بایک اراده نیرومند شرایط دیگر چندان اهمیت ندارد.

اراده های ضعیف به صورت حرف و گفتار خودنمایی می کنند،در حالی که اراده های قوی جز در لباس عمل و کردار پدیدار نمی شوند.

اراده انسانی ،در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره می کند.

مصمم به نیک بختی باش، نیک بخت می شوی .

خشم و غضب را به جرگه مردان با اراده راهی نیست.

خواسته های خود را در میان دو دیوار محکم اراده و عقل زندانی کنید.

یک اراده قوی بر همه چیز حتی بر زمان غلبه می کند.

دنیا به حرف کسی گوش می دهد که دارای اراده قوی است و میداند که به کدامی سو می رود

فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچ گاه با ناامیدی روبرو نخواهد شد .

برای پیشرفت سه چیز لازم است : اول پشتکار، دوم پپشتکار و سوم پشتکار.

انسان هر اندازه مصمم به خوشبخت زیستن باشد ،به همان اندازه خوشبخت و سعادتمند زندگی خواهد کرد.

کسانی که بیش از اندازه فکر می کنند ،تهی از اراده و تصمیم اند.

درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد .

 

 

 

 

به امید روزهای اینده...


 
 
لحظه های مهم در زندگی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳
 

سلام

سلام بر دوستان

 

 

 

جوانی آدمی مانند صبح یک روز زیباست.

بهترین کارها این است که در جوانی دانش اندوزی و در پیری به کار بری.

کسی که در جوانی چیزهایی را میخرد که لازم ندارد در پیری ناچار است چیزهایی که لازم دارد بفروشد.

دانایی ، توانایی به بار می آورد.

هر که شایستگی دریافت زیبایی را داشته باشد، هرگز پیر نخواهد شد.

 

دشواری ها نمیتوانند مرا شکست دهند هر مشکلی در برابر اراده ی بی چون و چرای من تسلیم میشود.

دشواری ها نمیتوانند مرا شکست دهند هر مشکلی در برابر اراده ی بی چون و چرای من تسلیم میشود.

دشواری ها نمیتوانند مرا شکست دهند هر مشکلی در برابر اراده ی بی چون و چرای من تسلیم میشود.

 

در لحظه های حساس زندگی انسان هایی که توانایی بررسی کرده  های خویش را دارند به اراده ای قویی دست  مییابند.

آدم ها تهی از توانایی نیستند تهی از اراده اند.

هرکس قادر به تملک و اراده نفس خود باشد آزادی حقیقی  را به دست آورده است.

من میخواهم جمله ای است که از اراده قوی سرچشمه گرفته است.

دانستن بدون خواستن  هرگز توانستن به بار نمی آورد.

اراده قوی است که به همه قوای دیگر حکمرانی می کند،به شرطی که ما آن را با قوه عقل هموار سازیم.

جدیت و پشتکار ، مقصد را نزدیک می کند.

 

به امید روزهای اینده...


 
 
عشق
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳
 

سلام

سلام بر دوستان

 

 

با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است

ازدواج اتحاد دل هاست نه ذهن هاست.

به انتظار قایق عشق نشستن بی فایده است،مگر اینکه قبلا خودت آن را فرستاده باشی.

ما در این دنیا شاید نتوانیم کارهای بزرگ انجام دهیم اما میتوانیم کارهای کوچک را باعشق های بزرگ انجام دهیم.

معنای عشق در بخشیدن آن است نه در گرفتن آن.

آنهایی که عمیقا عشق میورزند هیچگاه پیر نمیشوند.

عشق روشنایی راه زندگی است.

بزرگ ترین عشق عشقی است که همه چیز میدهد و در ازا آن هیچ چیز نمیخواهد.

عشق شبنمی است که از آسمان به غنچه قلب انسان مینشیند.

خرد و عشق سکان و بادبان روح اند.

روح از عشق بی کران و بی پایان مایه میگیرد و تنها آرزویش دست یابی به آرامش است.

خنده ایی که با دیگران شریک میشوی همان عشق است که شنیده میشود.

با عشق میتوانیم آنگونه ببینیم که تاکنون ندیده ایم.


 
 
ناتوان-اشک-توانمند
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۳:٥٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳
 

سلام

سلام بر دوستان

 

 

آنان که مدام دلنگران ناتوانان هستند .هیچ گاه نمی توانند ناتوانی را نجات بخشند،با اشک ریختن ما آنها توانا نمیشوند بایدتوانا شد و آنگاه آستین همت بالا زد.

آنان که مدام دلنگران ناتوانان هستند .هیچ گاه نمی توانند ناتوانی را نجات بخشند،با اشک ریختن ما آنها توانا نمیشوند بایدتوانا شد و آنگاه آستین همت بالا زد.

آنان که مدام دلنگران ناتوانان هستند .هیچ گاه نمی توانند ناتوانی را نجات بخشند،با اشک ریختن ما آنها توانا نمیشوند بایدتوانا شد و آنگاه آستین همت بالا زد.

 

 

 

به امید روزهای اینده...


 
 
رویاها و ارزوها
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۳:٥۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳
 

سلام

سلام بر دوستان

 

 

آدمهای آرمانگرا زمانی که به نادرست بودن آرزویی پی میبرند برای ادامه آن پافشاری نمی کنند.

کسی که چند آرزو را باهم دارد به هیچ یک از آنها نمیرسد مگر اینکه با ارزش ترین آن را انتخاب کرده و آن را هدف قرار دهد.

بدو داشتن آرزو و هدف هیچ تغییری در زندگی بوجود نمی اید

هیچ میدانی فرستی که از آن بهره نمیگیری آرزوی دیگران است.

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه ی انسان ها برابراند.

ارزش انسان به داشته هایش نیست به چیزی است که آرزوی به دست آوردنش را دارد.

قدرت تسلط بر احساسات و آرزوهای خویش از بزرگترین قدرت هایی است که هر فرد باید در خود بوجود بیاورد.

آرزوی هر شخصی  هدایت او را بر عهد  دارد.

همه آرزوها از نیاز سر چشمه میگیرد یعنی از کمبود ها و رنج ها.

از اندیشه ها و آرزوهای دیگران برای موفقیت خود یاری بگیریید.

کسی که آرزوهای خود را رها کند مرگ خود را آغاز کرده است.

پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی یافتن آرمان و خواسته ای روشن است.

هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش به سر انجام نخواهد رسید.

نیروی معجزه آسایی که بزرگترین رویاها و آرزوهای ما را بر آورده میسازد در درون همه ما  نهفته است.

  آرزوهای بشر پایان ناپذیر است هرگاه به آرزویی رسید آرزوی دیگری دارد.

 

 

 

به امید روزهای اینده...


 
 
ماه عسل
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۳:٤٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳
 

سلام

سلام بر دوستان

 

 

روزه ، تمرین کلاس زندگی / درس ایثار و خلوص و بندگی

روزه ، زنجیر هوا گسستن است / دیو و بت های درون بشکستن است . . .

 

 

روزه یعنی نفس خود پاک کن / قلب ابلیس درونت چاک کن

راه پرواز است سوی آسمان / ماه گردیدن بسان عاشقان

 

 

ماه در خودنگری و خودکاوشی / لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشی

درک مسکین از دل و جان کردن است / زندگی همچون فقیران کردن است . . .

 

ماه رمضان شد، مى و میخانه بر افتاد / عشق و طرب و باده، به وقت ‏سحر افتاد

افطار به مى کرد برم پیر خرابات / گفتم که تو را روزه، به برگ و ثمر افتاد

با باده، وضو گیر که در مذهب رندان / در حضرت حق این عملت ‏بارور افتاد

کم کم غروب ماه خدا نزدیک می شود / صد حیف از این بساط که برچیده می شود

 

 

در این بهار رحمت و غفران و مغفرت / خوشبخت آنکسی است که بخشیده می شود . . .

 

به امید روزهای اینده...

 


 
 
ارزو-ایمان-اعتقاد-اخلاق
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳
 

سلام

سلام بر دوستان

 

 

کتابی که می خوانی نباید به جای تو فکر کند بلکه باید تو را به اندیشیدن وا دارد .

خوشبخت کسی است که به یکی از این دو دسترسی داشته باشد کتابهای خوب و دوستانی اهل کتاب

هر چه بیشتر کتاب بخوانید بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید بود.

به جای آنکه چندین کتاب بخوانی کتابهای خوب را چندین بار بخوان

اگر کتابی ارزش خواندن را داشته باشد پس ارزش خریدن هم دارد.

زینت خانه به دوستانی است که در آنجا تردد می کنند.

دوران جوانی دورانی است که باید خود را وقف گسترش زیبایی درون کنید.

اخلاق چیز ساخته شده و آماده ای نیست بلکه ذره ذره ایجاد می گردد.

دانش بدون تکامل اخلاقی خطرناک و نابود کننده است .

سیاست بدون اصول لذت بدون وجدان ،علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق انسان را به نابودی خواهد کشید.

اخلاق سرمایه است.

در انسان هیچ ضعف و انحرافی وجود ندارد که با آموزش مناسب درست نشود.

 

همیشه باید مراقب سه چیز باشیم : وقتی تنها هستیم مراقب افکار ، با خانواده هستیم مراقب اخلاق، و در جامعه هستیم مراقب زبان خود .

مردم با اخلاق معمولا دارای وجدانی پاک هستند.

اعتقاد یعنی یقین درونی .

ایمان یعنی عمل بیرونی .

وقتی به راستی ایمان داری که حق با تو است و درست می گویی هرگز از حرفهای مردم نگران و ناراحت نشو .

ایمان قدرت روح است .

پاک دل را کسی باور نمی کند مگر پاک دل .

آنچه سبب امنیت روح می شود ایمان است .

آیا می خواهید حرفهای شمارا باور کنند پس از خود سخن نگویید .

قدرت ایمان از ترس بیشتر است .

ایمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار .

انسان برای برخوردای از شادی باید خودش را باور کند .

آینده متعلق به کسانی است که در آرزوی آن هستند .

باور خود را در عملکردتان پیاده کنید .

وقتی باور داری که می توانی پس حتما می توانی .

مسلم بدانید که باورهای انسان بر نگرش او تاثیر دارد حتی اگر باورها درست نباشد.

حق شناسی نشانه ای از آموزش درست است .

انسان نادان در دوردستها به دنبال شادی می گردد اما انسان دانا آن را در زیر پاهای خود پرورش می دهد .

در انسان هیچ ضعف و انحرافی وجود ندارد که با آموزش مناسب درست نشود .

جهالت ریشه همه بدبختی ها است.

 

 

به امید روزهای اینده...