پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

ذهن روشن
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
 

سلام

سلام بر دوستان

اگر سخن بسيار گفته شود كم اثر ميشود

غيب چيست؟
بايد دانست كه مبناي دين  ايمان به غيب است و مقصود از غيب چيزي نيست
كه از اين جهان بيرون باشد  بلكه غيب چيزهايي است كه  از همين جهان و
 در همين جهان باشد ولي حس انساني به انها نمي رسد
مردم در اين جهان مانند جنيني هستند كه در رحم مادر قرار گرفته اند
براي جنيني كه در رحم مادر است اسمان و زمين و افتابو ماه و ابر و باران غيب است
او فقط ديوارهاي رحم و گرمي شكم مادر را حس ميكند و غافل است از
اينكه بيرون از رحم جهان وسيعي است كه بدن مادر جزيي از ان جهان است
و از ان جهان اب و غذاو هوا و نور به تن مادر ميرسد و مواد ان جهان است
كه در بدن مادر به خون تبديل ميشود و غذاي او را تامين ميكند

ما مردم هم در اين جهان ديوارهاي اسمان و زمين را ميبينيم و غافليم از اينكه
جهان داراي مرتبه روشن تر و وسيع تري است كه مرتبه ان به منزله درياست

نمونه غيب در وجود خود انسان نيز هست افكار و عقايد انسانتا وقتي
كه انها را بر زبان نياورده براي ديگران غيب است و نميتوان گفت كه
انها از جنس پوست يا گوشت يا كدام نوع مواد بدن او هستند

غيب ان است كع به حس انساني در نيايد


ان ادمي كه كار را با نظم انجام ميدهد در
 درجه اول به خودش خير رسانده و در درجه دوم خيرش عايد ديگران ميشود
و ان ادمي كه كاري ميكند كه صحيح نيست در درجه
 اول به خودش ضرر رسانده و در درجه دوم به اشخاص ديگر ستم كرده است


مطلب علمي را ياد گرفتن خوب است
البته بايد ان مطلب فكر را به كار بياندازد
زحمت فكري ايجاد كند
ادمي اگر خواسته باشد از زحمت بگريزد
همانطور كه از زحمت بدني ميگريزد
حاضر نيست كه ياد بگيرد


دانشمندان گفته اند كه سه چيز است كه در تكوين شخصيت و
روحيه انسان موثر ميباشد
يكي خانواده است يعني ارث و صفاتي كه ژنتيكي است
يكي محيط زندگي مي باشد و
يكي تربيت است تنها در مورد سوم از نظر شخصي من
خود انسان ميتواند دخالت داشته باشد

فقر و جهل و ظلم سه عاملي است كه در هر جامعه يكي از اين سه
شايع شود طبقات و نظم ان جامعه را بر هم ميزند


هر اندازه كه فكر و قوه تشخيص شخص بيشتر باشد
 كار زندگي بر او اسانتر و سهل تر خواهد بود

برگرفته شده از كتاب همشهري