پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

زندگی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦
 

سلام
سلام بر دوستان

با زني ازدواج كنيى كه اگر مرد بود بهترين دوست شما ميشد
وبالعكس

از ميان تمام اشتباهات پيشگويي كم خرج ترين انهاست

خشمگين شدن انتقام خطاهاي ديگران را از خود گرفتن است

اكثر ما زماني فكر ميكنيم كه با مشكلي روبرو شويم

جوانان از مزه و پيران از سرخي سيب لذت ميبرند

يك دروغگو ميتواند دنيا را دور بزند ولي نمي تواند برگردد


ميزي براي كار
كاري براي تخت
تختي براي خواب
خوابي براي جان
جاني براي مرگ
مرگي براي ياد
يادي براي سنگ

اين بود زندگي
(بعضي ها)


اگر روزي شان و مقامت پايين امد نااميد مشو
افتاب هر روز هنگام غروب پايين ميرود تا بامداد روز ديگربالا بيايد

هر كلمه كه از دهان بيرون ميايد مرهمي است كه به زخمي ميرسد يا خنجري است
كه دلي را ميشكافد يا نسيمي است كه درياي احساسات را به لرزه  در مياورد
پيش از گفتن تامل كنيم

بسياري از مردم نقره را در انتظار طلا از دست ميدهند

انچه ما را به تدريج سست مي كند و خوشبختيمان را
مسموم ميسازد اين است كه احساس مي كنيم بزودي خسته ميشويم و
به پايان انچه برايمان جذاب است ميرسيم

خوشبين نوري را كه وجود ندارد ميبيند و بدبين هميشه دنبال خاموش كردن ان نور است

ادامه دارد...