پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

ضرب المثل های ايرانی۱
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

اب حيات اگر به ابرو بفروشند  دانا نخرد

اتش اول خودش را مي سوزاند

ادم تا كوچكي نكند به بزرگي نرسد

ادم در جواني اسير نان است و در پيري طالب مدح

ادم طمع كار هميشه گرفتار است

ادم عاقل در همه حال ميانه رو است

ادم فقير حتي در وطن خود غريبه است

ارزو سرمايه مفلس است

اسوده خاطر مباش از كسي كه تو او را رنجانده اي

اه     صاحب درد را باشد اثر

ابله گفت و نادان باور كرد

احتياج باعث اختراع مي شود

اخلاق انسان تا حد زيادي بستگي به تقواي او دارد

ادب بزرگترين سرمايه است

ادب نياموخته از پدر     ادب شود به دست روزگار

از درخت تنبلي ميوه گرسنگي مي رويد

از دست دادن دوستان غربت مياورد

از دست دادن فرصت ها پشيماني مياورد

ازدواج يخچال عشق است

از روزي كه حق را شناختم در ان ترديد نكردم

از كسي اطاعت كنيد كه او را به خوبي ميشناسيد

از كوزه همان تراود كه در اوست

از مردي تا نامردي يك قدم است

از مكافات عمل غافل مشو

از نفس پرور هنروري نيايد و بي هنر را سروري نشايد

ادامه دارد...