پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

حلقه عرفان
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

انسان در دنيا با 2 پله قرار دارد
پله عقل و پله عشق يا دل
پله عقل شامل ابزار مجازي و نگاه به زندگي از بعد كمي ميباشد
پله دل شامل احساسات و جهان بدون ابزار ميباشد

خواندن نماز پله كمي و كيفي را شامل ميشود
لباس پوشيدن و مكان نماز و اماده كردن خود  قسمت كمي است
 و بعد از ان ميتوان به پله عشق و دل راه پيدا كرد

كميت بدون كيفيت و كيفيت بدون كميت معنايي ندارند

عرفان هنر ضد ضربه  شدن است

اتصال دو دسته ميباشد
اتصال فردي كه در ان مستقيم به او نگاه ميكنيم و با او ارتباط برقرار ميكنيم و
اين اشتياق است كه  اين اتصال را تقويت ميكند
اتصال جمعي شامل سه قسمت ميشود اولي فرد متصل ميباشد يعني كسي كه مستقيم ارتباط دارد
و دومي متصل شونده ميباشد كه ما هستيم و سومي فيض الهي است كه بي نهايت است


زبان تشعشع ايجاد ميكن
مغز سم ايجاد ميكند كه علم هم به اين مطلب رسيده است
تضاد هم انرژي منفي ايجاد ميكند


برطرف كردن تضادها
1-صلح با خدا
2-صلح با هستي كه نشانه هاي خدا ميباشد
3- صلح با خود
4-صلح با ديگران كه همان رسالت است


خيلي از ما انسانها از مدار و حلقه الهي خارج هستيم
بعضي ها ميدانند و بعضي ها نميدانند

حقيقت و واقعيت
واقعيت بعد عقلاني ميباشد درويش اگر به ارامش و انرژي ميرسد
حاصل رياضتي ميباشد كه در تنهايي كشيده است ولي در ميان مردم بودن و به انرژي رسيدن هنر است

به اميد روزهاي اينده.....