پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

؟
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٢:٥٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

تجربه ان چیزی نیست که برای انسان روی می دهد
تجربه واکنشی است که وی در برابر ان رویداد از خود نشان می دهد
الدوس هاکسلی

هیچ وظیفه ای را همچون شاد بودن حقیر و کوچک نشمارده ایم
رابرت لویی استیونس

همیشه خردمند امیدوار
نبیند بجز شادی از روزگار
فردوسی

اگر در روح فروغ باشد
در شخص زیبایی خواهد بود
اگر در شخص زیبایی باشد
در خانه هماهنگی خواهد بود
اگر در خانه هماهنگی باشد
در ملت نظم خواهد بود
اگر در ملت نظم باشد
در جهان صلح خواهد بود
ضرب المثل چینی


همواره به خاطر بیاور که در اوجی معین دیگر ابری نیست
اگر اسمان زندگیت ابری است به دلیل این است که روحت انقدر که باید بالا نرفته است
مارک فیشر

با وجود همه ترسها و دلهره ها باید ارام به زندگی پرداخت
اوشو

اگر نتوانید ریسک کنید نمی توانید رشد کنید
اگر نتوانید رشد کنید نمی توانید بهترین باشید
اگر نتوانید بهترین باشید نمی توانید شاد باشید
اگر نتوانید شاد باشید چه چیز دیگری مهم است؟
دیوید ویسکات

ترس همچون چوبی لای چرخ زندگی است
دنیس ویتلی

تایید زندگی و نه نفی زندگی  دین است
زیرا خداوند زندگی است و هیچ خدای دیگری جز
خدای یگانه نیست .خدا  سبزی درختان  سرخی درختان
و زردی درختان است.خدا همه جا هست
تنها خدا هست
انکار زندگی یعنی انکار خدا
نکوهش زندگی یعنی نکوهش خدا
چشم پوشیدن از زندگی یعنی اینکه خود را داناتر از خدا دانستن
اوشو

جهانی که در ان زندگی می کنیم نا محدود است
هنوز چیزهای زیادی هست که باید کشف شوند
زیبایی هایی که باید عیان شوند و رازهایی که باید شناخته شوند
شما چه نقشی در این دنیای الهی بازی خواهید کرد؟

به امید روزهای اینده