اراده و پشتکار

سلام

سلام بر دوستان

 

 

 

بهترین زمان برای تربیت اراده ایام جوانی است.

ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که اراده کنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم.

بایک اراده نیرومند شرایط دیگر چندان اهمیت ندارد.

اراده های ضعیف به صورت حرف و گفتار خودنمایی می کنند،در حالی که اراده های قوی جز در لباس عمل و کردار پدیدار نمی شوند.

اراده انسانی ،در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره می کند.

مصمم به نیک بختی باش، نیک بخت می شوی .

خشم و غضب را به جرگه مردان با اراده راهی نیست.

خواسته های خود را در میان دو دیوار محکم اراده و عقل زندانی کنید.

یک اراده قوی بر همه چیز حتی بر زمان غلبه می کند.

دنیا به حرف کسی گوش می دهد که دارای اراده قوی است و میداند که به کدامی سو می رود

فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچ گاه با ناامیدی روبرو نخواهد شد .

برای پیشرفت سه چیز لازم است : اول پشتکار، دوم پپشتکار و سوم پشتکار.

انسان هر اندازه مصمم به خوشبخت زیستن باشد ،به همان اندازه خوشبخت و سعادتمند زندگی خواهد کرد.

کسانی که بیش از اندازه فکر می کنند ،تهی از اراده و تصمیم اند.

درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد .

 

 

 

 

به امید روزهای اینده...

/ 1 نظر / 18 بازدید
شکلات بانو

کشف کردن یه هرمونی هست به نام "که چی بشه"... وظیفه اش هم تخریب هورمون های اراده است!!!