موفقیت و شکست

سلام

سلام بر دوستان

 

 


بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

تاریخ حقیقتى است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است که سرانجام به تاریخ مى پیوندد

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند

به‌ موقع‌ از جا برخاستن‌ و در دوره‌ جوانی‌ تاهل‌ اختیار کردن
کاری‌ است‌ که‌ هرگز کسی‌ از انجام‌ آن‌ پشیمان‌نخواهد شد

آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر

هیچ چیز نمی تواند بر عشق حکومت کند، بلکه این عشق است که حاکم بر همه چیز است

خوشبختی کیفیت ذهنی است که اندیشه از آن لذت میبرد

خوشبختی کیفیت ذهنی است که اندیشه از آن لذت میبرد
خوشبختی کیفیت ذهنی است که اندیشه از آن لذت میبرد

حکمت درختی است که ریشه آن در قلب است و میوه آن در زبان
مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد
استوارترین پیمانها آنهایست که با اندیشه مان پذیرفته ایم

هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است


همه زیبایی های بی پیرایه ازعشق سرچشمه می گیرند،
اماعشق از چه چیز سرچشمه می گیرد؟
عشق از جنس چیست ؟
این فرا طبیعی از کدامین طبیعت جاری شده است؟ زیبایی زاده ی عشق است.
عشق زاده ی توجه و اعتناست ، توجه ای ساده به ساده ها .
توجه ای متواضعانه به هر آنچه که متواضع و بی پیرایه است .
توجه ای زنده به همه ی زندگی ها


تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است
با تقوی و خوبی میتوان سعادت آفرید


برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم
برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم
برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم

انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است
اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی


آرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است
آرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است
آرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشیختی ماست


تنها کسی که موجب خواری همیشگی ما می گردد خود ما هستیم
تنها کسی که موجب خواری همیشگی ما می گردد خود ما هستیم
تنها کسی که موجب خواری همیشگی ما می گردد خود ما هستیم


هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ،
یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند

فریب بی گناه ، خفتی هولناک در پی دارد

بخاطر داشته باشید که حواس خود را به هر چه متوجه کنیم همان را به دست می آوریم

برای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم

هر گاه خبر های بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید
شما از آن شکست نخورده اید بلکه از آن چیزهای تازه آموخته اید

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای

از گفتن نمی‌دانم نهراس


پیوسته باید مواظب سه چیز باشیم . وقتی تنها هستیم مواظب افکار خود ،
وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود و وقتی که در جامعه می باشیم مواظب زبان خود
پیوسته باید مواظب سه چیز باشیم . وقتی تنها هستیم مواظب افکار خود ،
وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود و وقتی که در جامعه می باشیم مواظب زبان خود

اشخاص موفق از عمل باز نمی ایستند. اشتباه می کنند، اما دست نمی کشند

خاموش باشیم، زیرا آنگاه است که صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.     به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 16 بازدید