یاران ناشناخته

سلام

سلام بر دوستان

 

 

 


آنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند ، دیر و یا زود به شر آنها گرفتار آیدهر آنچه را که می توانید انجام دهید ، و یا در رؤیای خود می بینید که قادر به انجام آن هستید شروع کنید ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه ای را نهفته دار


این ذهن است که ذهن را جلب می کند، فقط درست ها می آیند و ما به وسیله ناخودآگاهی هدایت می شویم زیرا ناخودآگاه می داند


زمانی دراز نگرانیم که چگونه زنده بمانیم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن می کنیم این است تمایز هوشمندانه

آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و دانش
هیچکس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دست کم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خوشنود نباشد.


جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم


شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید

واژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای زندگی است


میان دانستن و دریافت کردن فاصله زیادی است. دانستن دشوار نیست اما دریافت کردن دشوار است.بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است


موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید
موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید
موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید


هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد    رویا پردازی که عملگرا هم باشد می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد


اگر می خواهید حقیقتاً زندگی کنید، ابتدا مردن را بیاموزید


مهم نیست که چقدر منزوی هستید و چه مایه احساس تنهایی می کنید، اگر کار خود را حقیقتاً و خودآگاهانه انجام دهید، یاران ناشناخته می آیند و شما را طلب می کنند


 

به امید روزهای اینده....

 

 / 0 نظر / 13 بازدید