خودتان را پیدا کنید شما جزو کدام دسته اید؟

سلام

سلام بر دوستان

 

 


کسی که سخنانش نه راست است نه دروغ   فیلسوف است
کسی که راست و دروغ او یکی است  متملق و چاپلوس اسات
کسی که پول میگیرد تا دروغ بگوید  دلال است
کسی که دروغ میگوید تا پول بگیرد گدا است
کسی که پول میگیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است
کسی که پول میگیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکیل است
کسی که جز راست چیزی نمیگوید بچه است
کسی که به خودش هم دروغ میگوید متکبر و خود پسند است
کسی که دروغ خودش را باور میکند احمق است
کسی که دروغش شیرین است شاعر است
کسی که علی رغم میل باطنی اش دروغ میگوید زن یا شوهر است
کسی که دروغ نمیگوید  مرده است
کسی که دروغ میگوید و قسم میخورد بازاری است
کسی که دروغ میگوید و خودش هم متوجه دروغش نمیشود پرحرف است

 

 

به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 17 بازدید