لحظه های مهم در زندگی

سلام

سلام بر دوستان

 

 

 

جوانی آدمی مانند صبح یک روز زیباست.

بهترین کارها این است که در جوانی دانش اندوزی و در پیری به کار بری.

کسی که در جوانی چیزهایی را میخرد که لازم ندارد در پیری ناچار است چیزهایی که لازم دارد بفروشد.

دانایی ، توانایی به بار می آورد.

هر که شایستگی دریافت زیبایی را داشته باشد، هرگز پیر نخواهد شد.

 

دشواری ها نمیتوانند مرا شکست دهند هر مشکلی در برابر اراده ی بی چون و چرای من تسلیم میشود.

دشواری ها نمیتوانند مرا شکست دهند هر مشکلی در برابر اراده ی بی چون و چرای من تسلیم میشود.

دشواری ها نمیتوانند مرا شکست دهند هر مشکلی در برابر اراده ی بی چون و چرای من تسلیم میشود.

 

در لحظه های حساس زندگی انسان هایی که توانایی بررسی کرده  های خویش را دارند به اراده ای قویی دست  مییابند.

آدم ها تهی از توانایی نیستند تهی از اراده اند.

هرکس قادر به تملک و اراده نفس خود باشد آزادی حقیقی  را به دست آورده است.

من میخواهم جمله ای است که از اراده قوی سرچشمه گرفته است.

دانستن بدون خواستن  هرگز توانستن به بار نمی آورد.

اراده قوی است که به همه قوای دیگر حکمرانی می کند،به شرطی که ما آن را با قوه عقل هموار سازیم.

جدیت و پشتکار ، مقصد را نزدیک می کند.

 

به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 18 بازدید