راست و دروغ

سلام

سلام بر دوستان

 

آیـــــنـده کــــتـابـی اســت کـــه امــــروز مــــی نـــــویــسی
پـــــس چــــیـــزی بــــنـویـــس کـــه فـــــردا از خــــوانــدن آن لـــــذت بــــبـری

کسی به حساب می آید ، که دیگران را به حساب آورد

اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش مکن، شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی

افسوس که در این زمانه دروغ گفتن فضیلت است و راست گویی حماقت

به امید روزهای اینده...

 

/ 0 نظر / 16 بازدید