سلام

سلام بر دوستان

 

 


هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد
هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد
هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد


نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارن

موفقیت روی ستون های شکست شکل می گیرد

آگاهی تنها راه رسیدن به آزادی ست

اگر می خواهید حقیقتاً زندگی کنید، ابتدا مردن را بیاموزید!

آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهندمهم نیست که چقدر منزوی هستید و چه مایه احساس تنهایی می کنید، اگر کار خود را حقیقتاً و خودآگاهانه انجام دهید، یاران ناشناخته می آیند و شما را طلب می کنند.


بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و جهان کهکشان ها گره خورده است

«کارما» گواه جاودان آزادی انسان است اندیشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهای پیله‌ای است که پیرامون خود می‌‌تنیم

نرمدلی و نرمش منش آدمی است و سنگدلی و سختسری منش اهریمن

دو اشتباه بسیار بزرگ یکی این است که قبل از موعد اقدام به عمل کنیم و دیگری این است که فرصت مناسب را از دست بدهیم

فروتنی در برابر گردنکشان اشتباهی بزرگ است . چرا که این کار آنها را گستاختر و بی پرواتر می نماید

فصیح ترین زبان عمل است

از دیروز بیاموز برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش

تنها نشان زندگی رشد کردن است 

 

 

به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 18 بازدید