آسودگی ادمی


سلام
سلام بر دوستانآنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند ، دیر و یا زود به شر آنها گرفتار آیدهر آنچه را که می توانید انجام دهید ،
و یا در رؤیای خود می بینید که قادر به انجام آن هستید شروع کنید ،
جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه ای را نهفته دارد


این ذهن است که ذهن را جلب می کند، فقط درست ها می آیند و ما به وسیله ناخودآگاهی هدایت می شویم زیرا ناخودآگاه می داند


زمانی طولانی نگرانیم که چگونه زنده بمانیم،
بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن می کنیم
این است تمایز هوشمندانه

آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و دانش


به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 16 بازدید