عشق

سلام

سلام بر دوستان

 

 

با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است

ازدواج اتحاد دل هاست نه ذهن هاست.

به انتظار قایق عشق نشستن بی فایده است،مگر اینکه قبلا خودت آن را فرستاده باشی.

ما در این دنیا شاید نتوانیم کارهای بزرگ انجام دهیم اما میتوانیم کارهای کوچک را باعشق های بزرگ انجام دهیم.

معنای عشق در بخشیدن آن است نه در گرفتن آن.

آنهایی که عمیقا عشق میورزند هیچگاه پیر نمیشوند.

عشق روشنایی راه زندگی است.

بزرگ ترین عشق عشقی است که همه چیز میدهد و در ازا آن هیچ چیز نمیخواهد.

عشق شبنمی است که از آسمان به غنچه قلب انسان مینشیند.

خرد و عشق سکان و بادبان روح اند.

روح از عشق بی کران و بی پایان مایه میگیرد و تنها آرزویش دست یابی به آرامش است.

خنده ایی که با دیگران شریک میشوی همان عشق است که شنیده میشود.

با عشق میتوانیم آنگونه ببینیم که تاکنون ندیده ایم.

/ 0 نظر / 14 بازدید