غصه خوردن حرام استسلام
سلام بر دوستان

مهمترین رابطه بین ما و پروردگار عشق است
(یحبهم و یحبونه)

- عدد سیزده خیلی مبارک است از عدد سیزده نترسید
بلکه از نحوست خودتان بترسید ما اگر طالعمان سعد یا نحس است دلیلش
خودمان هستیم هرکس به دنبال عدالت نباشد و نخواهد که خاتم دل بر
وجودش حاکم باشد بلکه شهوت و غرور و دیو را حاکم کند او نحس است.

- انسان وقتی دلش را از دست میدهد
و خدا را فراموش میکند و آن گوهر الهی اش را از دست میدهد دیگر او
را از یاد میبرند و در بلا و سختی می ماند
(نسوا الله فأنساهم أنفسهم)

- مرگ حقیقی آن لحظه ایست که هیچ کس
آدم را نخواسته باشد و عشق در دل انسان مرده باشد و پیوند عاشقانه
باکسی نداشته باشد و کسی نباشد که انسان را دوست داشته باشد.

- همانطورکه خوردن شراب حرام است خوردن
غصه هم حرام است و خوردن هیچ چیز مثل خوردن غصه حرام نیست
اگر ما فهمیدیم که جهان دار عالم اوست دیگر چه غصه ای باید بخوریم؟


به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 19 بازدید