رویاها و ارزوها

سلام

سلام بر دوستان

 

 

آدمهای آرمانگرا زمانی که به نادرست بودن آرزویی پی میبرند برای ادامه آن پافشاری نمی کنند.

کسی که چند آرزو را باهم دارد به هیچ یک از آنها نمیرسد مگر اینکه با ارزش ترین آن را انتخاب کرده و آن را هدف قرار دهد.

بدو داشتن آرزو و هدف هیچ تغییری در زندگی بوجود نمی اید

هیچ میدانی فرستی که از آن بهره نمیگیری آرزوی دیگران است.

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه ی انسان ها برابراند.

ارزش انسان به داشته هایش نیست به چیزی است که آرزوی به دست آوردنش را دارد.

قدرت تسلط بر احساسات و آرزوهای خویش از بزرگترین قدرت هایی است که هر فرد باید در خود بوجود بیاورد.

آرزوی هر شخصی  هدایت او را بر عهد  دارد.

همه آرزوها از نیاز سر چشمه میگیرد یعنی از کمبود ها و رنج ها.

از اندیشه ها و آرزوهای دیگران برای موفقیت خود یاری بگیریید.

کسی که آرزوهای خود را رها کند مرگ خود را آغاز کرده است.

پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی یافتن آرمان و خواسته ای روشن است.

هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش به سر انجام نخواهد رسید.

نیروی معجزه آسایی که بزرگترین رویاها و آرزوهای ما را بر آورده میسازد در درون همه ما  نهفته است.

  آرزوهای بشر پایان ناپذیر است هرگاه به آرزویی رسید آرزوی دیگری دارد.

 

 

 

به امید روزهای اینده...

/ 0 نظر / 27 بازدید